Nem hatályos: Együtt Egymásért pályázati felhívás

“Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

“Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év időtartamra, 2017. július 1. – 2022. június 30-ig szól.

 A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8318 Lesencetomaj, Kossuth Lajos utca 91.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása, a kapcsolódó ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása. A felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, az alapító okirat szerinti feladatellátás biztosítása. Kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú gondozásért, irányítja, összehangolja az intézmény működését. Megköveteli és ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Legalább öt éves vezetői gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • B. kategóriás jogosítvány,
 • Főiskola, felsőfokú képesítés, az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 3. mellékletében az intézményvezetőre meghatározott képzettségek valamelyike
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörökben szerzett szakmai gyakorlat a 257/2000 (XII.26.) Korm.rendelet 3.§ (3) bekezdésben foglaltak szerinti szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális szakvizsga
 • Helyismeret

Elvárt kompetenciák:

 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program (Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés a) pontja
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata
 • Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörökben szerzett szakmai gyakorlat igazolása
 • A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozata, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik pályázati anyagát
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9.§-ában meghatározott kizáró ok
 • Nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását.

 A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Csaba elnök nyújt, a 87/ 436 -151/20-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a “Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás címére történő megküldésével (8319 Lesenceistvánd, Kossuth Lajos utca 145. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/154-4/2017, valamint a munkakör megnevezését: “Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a Bíráló Bizottság személyesen hallgatja meg. A meghallgatásról jegyzőkönyv készül. A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt terjeszti a pályázat elbírálására jogosult Társulási Tanács elé. A kinevezési jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a vezetői megbízás létesítéséről (közalkalmazotti jogviszony létesítéséről) a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, illetőleg az első, munkaterv szerinti rendes ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • A Társulás tagönkormányzatainak (Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu, Uzsa, Balatonederics, Nemesvita, Szigliget, Hegymagas) hirdetőtáblája – 2017. április 7.
 • A Társulás tagönkormányzatainak (Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu, Uzsa, Balatonederics, Nemesvita, Szigliget, Hegymagas) honlapja – 2017. április 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.