Általános Iskola

Intézmények

Elérhetőségek

 • Intézmény neve: Lesence Völgye Általános Iskola
 • Székhelye: 8318 Lesencetomaj, Nedeczky K. u. 2.
 • Postai címe: 8318 Lesencetomaj, Nedeczky K. u. 2.
 • Telefonszáma: 0687/436-101
 • Fax száma: 0687/536-036
 • Elektronikus levélcíme: igazgato@nedeczky-ltomaj.sulinet.hu
 • Honlap: www.lesencevolgye.hu
 • Intézményvezető:

Alapító adatok

 • Alapító:
 • Alapító székhelye:
 • Típus:
 • Alapító okirat kelte:
 • Ellátott feladatok: általános iskolai oktatás-nevelés
 • OM azonosító: 037115
 • Kódja VE1701, VE1702
 • Munkáltató törzsszáma: 799656

Fenntartó adatai

 • Név:
 • Székhely:
 • Képviselő:
 • Képviselő beosztása:
 • Képviselő elérhetősége:
 • Telefon:
 • Fax:

Feladat-ellátási helyek

 • 8318 Lesencetomaj, Nedeczky K. u. 2.
 • Adószám:
 • KSH azonosító:
 • Számlaszám:
 • Törzsszám:
 • Lesenceistvánd Nemess Imre tér 1.
 • Adószám:
 • KSH azonosító:
 • Számlaszám:
 • Törzsszám:

Működést meghatározó dokumentumok

 • Szervezeti és Működési Szabályzat
 • Házirend
 • Pedagógiai Program
 • Alapító Okirat

Az iskola története és tevékenysége

A Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola a Nedeczky Károly Általános Iskola Lesencetomaj és Lesencefalu Önkormányzatának közös fenntartású intézménye, valamint a Nemess Imre Általános Iskola Lesenceistvánd és Uzsa Önkormányzatának közös fenntartású intézménye összevonásával jött létre.

Az iskolában Lesencetomaj, Lesenceistvánd, Lesencefalu és Uzsa általános iskolás korú gyermekeinek nevelése, oktatása folyik. Az intézmény szolgáltatásait a négy településen élő családok veszik igénybe, de van néhány Tapolcáról bejáró tanuló is. A tanulólétszám a 2009/10-es tanévben 156 fő volt. A következő tanévre 20 első osztályos beíratását várjuk. Az alsó tagozat Lesenceistvándon, a felső tagozat Lesencetomajon helyezkedik el. A tanulók részére napközi otthoni, tanulószobai ellátást és menzai étkeztetést biztosítunk. A lesencetomaji felső iskola épületében szaktantermek, igazgatói iroda, gazdasági iroda és tanári szoba, valamint a számítástechnika tantárgy oktatására alkalmas szaktanterem található. Intézményünkben iskolai könyvtár is működik. Könyvtári állományunkat pályázatok útján fejlesztjük. A könyvtár 8000 kötetes. Az alsóiskola épületében tornaszoba, három tanterem, tanári szoba és konyha (a háztartási ismeretek oktatásához) található. A lesenceistvándi iskolaépületben öt tanterem, tornaszoba, nevelői szoba, fejlesztő foglalkoztató található.

Az iskola telephelyeinek udvara tágas, rendezett. Az iskolapark fáinak folyamatos és tervszerű pótlása szükséges, mivel sok a beteg és elöregedett fa. Ezekre a feladatokra rendelkezésre álló anyagi erőforrásainkat pályázatok útján igyekszünk bővíteni. A kézilabdapálya Lesencetomajon és Lesenceistvándon is bitumenes. Pályázatok útján a központi iskola udvarán kosárlabda, röplabda pályákat is kialakítottunk. Az iskolaudvar mellett külön mezőgazdasági gyakorlókert áll rendelkezésre a technika tantárgy oktatásához.

Az iskola felszereltsége, eszközellátottsága jó. Nagy hangsúlyt helyezünk az idegen nyelv és a számítástechnika oktatás feltételeinek javítására. Rendelkezünk hordozható nyelvi laborral, a számítógép parkot folyamatosan fejlesztjük. Internethozzáféréssel rendelkezünk. Pályázat útján, a Világ Nyelv Program keretében, idegen nyelvű könyvtárat alakítottunk ki (minden évben pályázat útján tovább fejlesztjük), melyet a környező iskolák is használhatnak. A testnevelés tantárgy oktatásához megfelelő mennyiségű és minőségű eszközzel rendelkezünk. A tornaszobák kialakítása tovább javította a testnevelés oktatásának a feltételeit. A fejlesztés egy része pályázatok útján nyert pénzeken történt, másik része a költségvetésből, illetve alapítványi támogatásokból, valamint a szülői munkaközösség is támogatta iskolánkat eszközök beszerzésében.

Iskolánkban általános tanterv szerint folyik az oktatás, ezen kívül a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását is ellátjuk. Első osztályba az olvasást a diszlexia megelőző Meixnermódszerrel tanítjuk. Szakmailag magasan kvalifikált nevelők végzik a részképesség zavarral küzdő gyermekek fejlesztését. Enyhe értelmi sérült tanulókat is nevelünk integráltan. Ők eltérő tanterv szerint tanulnak, fejlesztésüket gyógypedagógus végzi. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az integrált oktatásban részt vevő tanulók fejlődését pozitívan befolyásolta, hogy nem szegregáltan, hanem a többi gyermekkel együtt tanulhatnak. A gyerekek könnyen elfogadják, hogy társaikat másképpen értékelik, más tananyagot kérnek tőlük számon. Egyre több gyermek igényli az egyénre szabott oktatást, mert valamilyen részképesség zavarral küzd, vagy magatartási, beilleszkedési gondjai vannak. Sajnos ezen a téren az eredmények nem látványosak, Sok-sok türelem, megértés, a kis lépésekkel való haladás elfogadása segíti a gyerekeket abban, hogy saját értékeiket ki tudják bontakoztatni, Az órák szervezésekor igyekeznek a pedagógusok egyénre szabott feladatokat és módszereket alkalmazni.

Alapelvünknek tartjuk, hogy szilárd, korszerű, tovább építhető tudást adjunk tanulóinknak, megalapozva ezzel a sikeres továbbtanulást. Az alsó tagozatban már több éve sikerül pályázati forrásból megoldani a legjobban rászoruló tanulók logopédiai ellátását. A logopédiai ellátás, a fejlesztő foglalkozások és a gyógytestnevelés megszervezése nagy könnyebbséget jelent a szülőknek, mivel nem kell Tapolcára kísérni a gyermekeket. Sok tanuló eredményét (elsősorban a hátrányos és veszélyeztetett helyzetűek, ill. a tanulási zavarral küzdők) pozitívan befolyásolja, hogy délután napközis foglalkozáson vesznek részt, így biztosítva van a másnapi felkészülésük.

Az intézményben folyó eredményes környezeti nevelő munka és a fenntarthatóság pedagógiájának gyakorlati megvalósításáért 2007. június 01-én Budapesten vehettük át az ÖKOISKOLA címet, melyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium adományozott iskolánknak. Ezt a címet és az ökoiskola logoját 2010. június 30-ig viselhetjük. Mint ökoiskola, fontos feladatunknak tartjuk a tanulók környezettudatos nevelését. Ezt a célt szolgálja erdei iskolai programunk is, melyen 38. osztályig vesznek részt tanulóink. Több környezetvédelmi vetélkedőn is eredményesen szerepeltünk, az önkormányzatokkal közösen szemétgyűjtést szervezünk, papírt és szárazelemeket gyűjtünk.

Iskolánk a szabadidő hasznos eltöltésére számtalan programot és szakköri foglalkozást kínál a tanulóinknak. A tanórán kívüli foglalkozásokat úgy szervezzük, hogy egy része a tehetséggondozást szolgálja, másik része pedig azoknak a tanulóknak segít a szabadidő hasznos eltöltésében, akik a tanulásban gyengébbek. Iskolánkban a következő szakkörök működnek:

 • sportkör atlétika,
 • labdarúgás (alsó, felső tagozat)
 • számítástechnika (3-8. osztály)
 • környezetvédelem
 • természetjáró
 • életvitel, háztartási ismeretek
 • középiskolai előkészítők (magyar, matematika, német)
 • néptánc (művelődési ház keretében)
 • alapfokú művészetoktatás (Iskolánk helyet ad a BalatonFelvidéki SzínVonal Képző és Iparművészeti Alapfokú Oktatási Intézménynek.)

Minden tanévben megszervezzük alsó és felső tagozatban egyaránt a színházlátogatást. Úszásoktatáson, ősszel és tavasszal négy-négy alkalommal vesznek részt tanulóink az ajkai uszodában. Rendszeresek a túrák, kirándulások.

Az iskola pedagógusai az oktatónevelő munka hatékonyságának javítása érdekében élnek a hagyományostól eltérő tanórák szervezésének lehetőségével. A hatodikosok a hon- és népismeret tantárgy keretében rendhagyó tanítási órán vesznek részt a zalaegerszegi Skanzenben, a hetedikesek a Hadtörténeti Múzeumban, a nyolcadikosok pedig a Terror Házában. Minden évben májusban kerül sor a Lesencenapok programjának lebonyolítására. Kispályás labdarúgó bajnokságon küzdenek a csapatok a Lesence Kupáért. A focin kívül atlétikai versenyeket és tanulmányi versenyeket is szervezünk tanulóinknak, melyre meghívjuk a környező iskolák csapatait is. Hagyománnyá vált, hogy a Lesence napon a Szülői Munkaközösség finom ebéddel látja vendégül a gyerekeket.

Részt veszünk a települések szinte valamennyi rendezvényén (szüreti felvonulás, falukarácsony, idősek napja, anyák napja, falunap). Méltóképpen emlékezünk meg nemzeti ünnepeinkről a községi és iskolai ünnepélyeken. A településeken élő családok döntő többsége az anyagi nehézségek ellenére is viszonylag rendezett körülményeket biztosít gyermekei számára. Kevés azon gyerekek száma, akik a szünidőt nyaralással tölthetik. Ezért a nyári szünidőben az 1997-98-as tanév óta kerékpáros sátortáborozást szervezünk, mely egyre népszerűbb tanulóink körében.

Intézményünk kiépítette a COMENIUS 2000 minőségbiztosítási modellt.